Logo De Korbeel

INFO

Individuele sessies

Groepssessies

Ouderbegeleiding

Familietherapie

Individuele sessies

De jongeren krijgen een aangepast individueel therapie aanbod.

Kinder- en Jeugdpsychiater

Kinder- en Jeugdpsychiater

Gedurende de opname in De Korbeel heeft elke jongere ook gesprekken met de jeugdpsychiater zodat hij de jongere beter leert kennen en begrijpen. De jongeren kunnen zelf ook een extra gesprek aanvragen bij de psychiater om te spreken over elk onderwerp dat ze belangrijk vinden: de moeilijkheden, de ouders, de medicatie, de school, weekends, vakanties, enz.

Ook de ouders kunnen steeds, wanneer ze dit wensen, een gesprek hebben met de jeugdpsychiater.

Psychotherapie

testing

De psychologe doet een psychologisch onderzoek bij de jongere. Aan de hand van gesprek, vragenlijsten, tekeningen, verhalen, testen, … leert ze zo de jongere beter kennen. levenslijnschim en spelbord

Samen wordt er ook door het levensverhaal gewandeld om zo een beter beeld te krijgen op het verleden, vroegere gebeurtenissen, enz. Op basis van de bevindingen wordt vervolgens de  focus gelegd op de toekomst: wat wil de jongere nog allemaal bereiken en wat is hier voor nodig.

 

 

Ergotherapie

naaimachine

De focus van de ergotherapie  ligt zowel  op het opdoen van succeservaringen als op het leren functioneren in het dagelijks leven.

budgetplanner

Naast handvaardigheidsactiviteiten (vb naaien, figuurzagen, …) zijn de activiteiten ook gericht op zelfstandigheidtraining en vrijetijdsinvulling. Praktische zaken worden aangeleerd zoals huishoudelijke vaardigheden, instaan voor zelfzorg of omgaan met geld. Er wordt ook een planning opgemaakt om de vrije tijd op een gevarieerde manier in te vullen.

Creatieve therapie

crea

In de creatieve therapie  staat het werken met beeldend materiaal centraal.  Het werken met verschillende materialen, beelden en thema’s laat toe om de eigen gedachten, gevoelens en gewaarwordingen uit te drukken en deze vorm te geven in een werkstuk. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Groepssessies

Naast individuele therapie  zijn er ook verschillende groepstherapieën.

Friends

friends

Heb je soms het gevoel dat er jou niets lukt? Zie je op tegen zaken als bv. naar school gaan of  voor je mening uitkomen tegen iemand anders?

Als dat zo is, kan je wel iets leren van ‘Friends’. Gedurende 10 sessies leer je - aan de hand van doe-opdrachten -  meer zelfvertrouwen te krijgen en negatieve gedachten uit te dagen.

Bewegingstherapie

pluim badminton

Wekelijks is er bewegingstherapie in de sportzaal onder begeleiding van de  bewegingstherapeut. Deze sessies zijn vooral gericht op  het 'samen-sporten' en leren omgaan met 'win- en verliessituaties'. Uiteraard zijn ook doorzetting en uithouding van belang tijdens deze activiteiten.

Ervaringsgericht leren

vuile schoenen

Deze groepsactiviteit wordt buiten het ziekenhuis georganiseerd.  Na het uitvoeren van een opdracht of oefening wordt op een actieve manier nagedacht over de eigen rol en houding van een jongere binnen  de groep. Door hierbij stil te staan krijgt de jongere een zicht op welk gedrag tot welke effecten leidt, wat anders kan, enz.  Het uiteindelijke doel is om datgene wat geleerd werd tijdens het ervaringsgericht leren,  toe te passen in de leefgroep en het dagdagelijkse leven.

Groepscrea

groepscrea

Aan de hand van opdrachten leren jongeren verschillende materialen en hun mogelijkheden ontdekken. Door zowel individueel als in groep te werken leren jongeren iets bij over henzelf en over hoe ze functioneren in groep.

Ouderbegeleiding

duploblokken

De opname van een jongere gaat altijd gepaard met een ouderbegeleiding. 

 

 

 

dubbele deur met een schim met een reistas

Tijdens de ouderbegeleiding komen volgende zaken aan bod:  

  • Het bespreken van de praktische aspecten verbonden aan de opname (bv. bezoekregeling,  op weekend gaan, …).
  • Gedurende de observatieperiode wordt het levensverhaal van de jongere en het gezin in kaart gebracht.
  • Tijdens de behandeling  worden samen met de ouders de problemen verkend en besproken  hoe de opvoeding kan meehelpen om de problemen op te vangen.

Familietherapie

affiche

Door de ervaren problemen kunnen de relaties tussen de gezinsleden soms onder druk komen te staan. In die gevallen kan familietherapie aangewezen zijn.  De familiegesprekken worden begeleid door iemand van de sociale dienst die opgeleid is als familietherapeut.   

playmobil scenario

Tijdens de gesprekken kan er vrij gesproken worden over de zorgen, moeilijkheden en verwachtingen. De  familietherapeut bewaakt dat er naar elkaar geluisterd wordt en helpt de jongere en de ouders in het maken van afspraken over hoe  bepaalde zaken anders aangepakt kunnen worden.