Logo De Korbeel

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Als u vragen of zorgen heeft over het gedrag van uw kind.

De vragen kunnen gaan over gedragsproblemen maar ook over sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen of schoolse problemen.

Onderzoek - Afspraken

Het ambulant diagnostisch onderzoek  wordt meestal gespreid over meerdere sessies.

Anamnese

Het anamnesegesprek is een gesprek met de ouder(s).  In dit gesprek staan we stil bij de persoonlijke ontwikkeling van uw kind en de plaats dat uw kind binnen de familie en de familiegeschiedenis inneemt.  We gaan in dit gesprek ook diepgaand in op de problemen die zich momenteel voordoen en de gevolgen hiervan op diverse domeinen (school, vrijetijdsactiviteiten, sociaal). 

 

Psychologisch onderzoek

In het psychologisch onderzoek, dat twee keer twee uur duurt, wordt het kind of de jongere onderzocht op zijn intellectuele mogelijkheden, concentratiecapaciteiten en emotioneel-sociale ontwikkeling.  Dit gebeurt aan de hand van zowel een gesprek met het kind als via testen en vragenlijsten. 

 

Kinderpsychiatrisch onderzoek

Dit is een afspraak voor het kind of de jongere  bij de kinder- en jeugdpsychiater. Er wordt minstens één gesprek  voorzien.  Tijdens deze afspraak wordt gepeild naar het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere en naar zijn emotionele belevingen.  Dit gebeurt via een interview en eventueel spelobservatie.

 

Bespreking

Tot slot is er de bespreking voor de ouders bij de kinder- en jeugdpsychiater.  De vragen van de ouders kunnen op deze afspraak beantwoord worden aan de hand van de gegevens die verzameld werden in de loop van het onderzoeksproces. 

Op basis van de onderzoeksbevindingen wordt een behandeling voorgesteld. Behandeling of therapie kan in onze dienst plaatsvinden maar er kan ook worden doorverwezen naar andere diensten die omwille van hun specialiteit of omwille van praktische redenen (bv. afstand van thuis) beter zijn aangewezen.  Een doorverwijzing wordt gerealiseerd door met de betrokken dienst onze onderzoeksbevindingen te bespreken, een dossier door te sturen en eventueel de therapie verder op te volgen via regelmatige contacten.